0517 20 10 23

Villkor

BBZ / TCN ALLMÄNNA VILLKOR (version 2010)

Artikel 1. Definitioner I dessa allmänna villkor gäller följande definitioner:
a. Bäraren: fysisk eller juridisk person som har rätt att ingå ett eller flera avtal med kunden reglerad under dessa förhållanden.
b. Kunden: fysisk eller juridisk person som har rätt att ingå ett eller flera avtal som regleras på dessa villkor med transportören.
c. Avtalet: Alla avtal mellan transportören och kunden som regleras under dessa förhållanden.
d. Gästen: En tredjepart som är upptagen till fartyget av transportören på grundval av avtalet ingått av kunden.
e. Resan: hela seglar med och vistas ombord på skeppet under den period som anges i avtalet.
f. Bagaget: Bagage som en kund och / eller gäst kan enkelt bära på en gång. bestående av resväskor, påsar, duffelväskor och / eller ryggsäckar.
g. Fartyget: det fartyg som nämns som sådant i avtalet.
h. Priset: det pris som nämns som sådant i avtalet.
i. Kaptenen: den som kontrollerar skeppet.

Artikel 2. relevans
2.1 Dessa villkor gäller för alla avtal, inklusive erbjudanden om bildandet av detta avtal, som transportören slutar med kunden när det gäller transport och / eller cateringtjänster och allt relaterat till det i ordets bredaste bemärkelse, om inte annat uttryckligen anges bestämdes.

2.2 Dessa villkor gäller även mellan transportör och gäst. Kunden är förpliktad till detta och ersätter transportören mot alla fordringar som gästen och / eller någon annan gör mot transportören i den utsträckning som transportörens ansvar skulle uteslutas om kunden gjorde anspråk på transportören.

2.3 Dessa villkor gäller även för alla fysiska och juridiska personer som transportören, i vidaste bemärkelsen, använder eller har brukade sluta och / eller genomföra avtalet.

2.4 Dessa villkor gäller för uteslutning och uttrycklig avvisning av alla övriga villkor från vem som helst, utom om det uttryckligen avtalats skriftligen.

2.5 Individuella ändringar och / eller tillägg måste registreras skriftligt.

2.6 Dessa villkor kan översättas från det nederländska språket till ett främmande språk. I händelse av eventuella skillnader i texterna som härrör från denna översättning kommer den nederländska texten att råda ut.

Artikel 3. Erbjudandet / citatet
3.1As allmänna erbjudande från transportören i form av broschyrer, annonser och webbplatser är bland annat utan skyldighet och kan återkallas av transportören om det behövs. Återkallelse måste ske snarast möjligt, men senast inom två arbetsdagar efter kundens godkännande.

3.2 Ett individuellt erbjudande utfärdas av transportören skriftligen eller elektroniskt, med datum. I erbjudandet anges tydligt om det är ett icke-bindande eller oåterkalleligt erbjudande, inklusive termen.

I erbjudandet anges: a. Den totala rese summan och den procentandel som måste betalas i förskott; b. betalningsmetoden c. Maximalt antal gäster per skepp d. plats, datum och tid för ombordstigning och avstigning Det första erbjudandet åtföljs av en kopia av dessa villkor.

Artikel 4. Avtalet
4.1 Avtalet ingås, förutom vid återkallelse enligt artikel 3.1, genom att kunden accepterar erbjudandet. Transportören skickar en skriftlig eller elektronisk bekräftelse till kunden efter avtalets ingående.

4.2 Kunden tillhandahåller transportören före eller senast före avgång med all information om sig själv och de gäster han har registrerat.

Artikel 5. annullering
5.1 Om kunden vill säga upp avtalet måste han snarast möjligt informera transportören om detta skriftligen, genom brev. Datum för mottagande av transportören anses vara datum för uppsägning.

5.2 Vid avbeställning bereder kunden en fast ersättning.

Fartygsersättning: 15% vid avbokning upp till 6 månader före avgång 20% vid avbokning upp till 5 månader före avgång 30% vid avbokning upp till 4 månader före avgång 40% vid avbokning upp till 3 månader före avgång 50% vid avbokning upp till 2 månader före avgång 75% vid avbokning upp till 1 månad före avgång 90% vid avbokning till och med 1 dagen före avgång 100% vid avbokning på avresedagen.

Ersättning för catering och andra tjänster: 15% vid avbokning upp till 2 månader före avresa; 25% vid avbokning upp till 1 månad före avgång 50% vid avbokning upp till 2 veckor före avgång 75% vid avbokning upp till 1 vecka före avgång 95% vid avbokning till och med 1 dagen före avgång 100% vid avbokning på avresedagen.

Om den skada som transportören lidit till följd av uppsägningen överstiger de ovannämnda fasta beloppen med mer än 15%, har transportören också rätt att ta ut dessa extrakostnader till kunden.

5.3 Vid avbeställning kan kunden begära att transportören ersätter en tredje part. I händelse av att transportören instämmer i en substitution, är kunden endast skyldig en summa av € 150,00.

Artikel 6. Suspension och uppsägning
6.1 Om en av parterna inte fullgör sina skyldigheter enligt avtalet har den andra parten rätt att upphäva motsatt skyldighet, såvida inte bristen inte motiverar upphävandet på grund av dess speciella karaktär eller begränsade betydelse.

6.2 Om en av parterna inte fullgör sina skyldigheter enligt avtalet, har den andra parten rätt att säga upp avtalet, såvida inte bristen inte motiverar uppsägningen på grund av dess speciella karaktär eller begränsade betydelse.

6.3 Bäraren har rätt att säga upp eller säga upp avtalet med omedelbar verkan när som helst, i händelse av att: - kunden misslyckas, denna betalningsuppehåll beviljas, talas om omstrukturering av skulden eller placeras under förmyndarskap - Kunden uppfyller inte sina förpliktelser enligt avtalet inom 5 arbetsdagar efter att han har lämnat skriftligt meddelande om misstag. - Det finns en situation som nämns i artikel 11-medlem 2, 3 och 4. - Det aktuella skeppet är inte tillgängligt på grund av oförutsedda omständigheter, och trots att tillräcklig ansträngning görs av transportören är det inte möjligt att erbjuda ett annat jämförbart fartyg.

6.4 Avbokning eller upplösning måste göras skriftligt med angivande av skälen till det. Avtalet anses ha upphört utomrättsligt efter att kunden har mottagit uppsägningsbrevet, men i vilket fall som helst 5 dagar efter att ha skickat avbokningsbrevet.

6.5 Om orsaken till uppsägningen eller upplösningen kan hänföras till kunden kommer kunden att bära skadorna därpå.

Artikel 7. Pris och pris ändras
7.1 Om inte annat avtalats är priset exklusive port-, bro-, lås- och lodsavgifter samt lokala skatter och andra skatter som turistskatt och bränslekostnader. Dessa kostnader måste betalas av kunden ombord.

7.2 Ändringar i skatter, avgifter och liknande statsavgifter debiteras hela tiden.

7.3 En ökning av priserna belastas av transportören, i den utsträckning det påverkar det överenskomna priset, om det inträffar efter avtalets ingående.

7.4 Om priset till följd av en ökning av priserna enligt föregående punkt ökar med mer än 15% har kunden rätt att säga upp avtalet eller att säga upp avtalet.

Artikel 8. Betalning 8.1 Betalning sker kontant vid bokningen om inte annat avtalats. Kontantbetalning inkluderar även kreditering av beloppet på grund av ett bankkonto som anges av transportören eller via elektronisk betalning som erkänts av bankerna. Värdetid som anges på transportörens bank- / giroanspråk anses vara betalningsdagen.

8.2 Om betalning i avdrag har överenskommits, måste kunden betala enligt avdrag och procentsatser enligt avtalet.

Artikel 9. Sen betalning
9.1 Kunden är i standard från utgången av betalningsdatumet. Bäraren skickar en betalningspåminnelse efter utgången av det datumet och ger kunden möjlighet att betala inom 5-arbetsdagar efter mottagandet av denna betalningspåminnelse.

9.2 Om betalningspåminnelsen ännu inte har betalats har transportören rätt att debitera ränta från utgången av betalningsdagen. Detta ränta är lika med det lagstadgade räntan plus 3% på årsbasis på det belopp som ska betalas.

9.3 Om kunden, efter att ha blivit uppkallad, inte betalar det förfallna beloppet, har transportören rätt att öka detta belopp med insamlingskostnaderna. Dessa insamlingskostnader inkluderar både rättsliga och utomrättsliga kostnader. Extrajudiciella kostnader fastställs till: 15% på den första € 2.500,00 av fordran med ett minimum av € 40,00; 10% på följande € 2.500,00 av fordran; 5% på följande € 5.000,00 av fordran: 1% på följande € 15.000,00 av fordran om inte kunden kan visa att transportören lider mindre skada.

9.4 Klagomål om fakturor, helst skriftligt och korrekt beskrivet och förklarat, måste skickas till transportören inom rimlig tid efter mottagandet av den faktiska fakturaen.

Artikel 10. Transportörens skyldigheter
10.1 Bäraren ska göra sitt yttersta för att utföra kryssningen till bästa kännedom och förmåga och i enlighet med reglerna för bra utförande.

10.2 Bäraren garanterar att fartyget och besättningen uppfyller de lagstadgade kraven i det land där fartyget är registrerat.

10.3 Fraktvägen bestäms av transportören och / eller kaptenen i samråd med kunden om inte annat avtalats i förväg.

10.4 Vidare är befälhavaren och / eller kaptenen behörig att byta kryssning på grund av nautiska skäl. Detta inkluderar även byte av avgångsställe och / eller ankomstort och / eller inte lämnar. Nautiska grunder inkluderar väderförhållandena, tidvattnet, blockaden av vattendrag och fartygets skick.

10.5 I de fall som nämns i föregående stycke, kommer transportören och / eller befälhavaren att försöka nå en annan lösning i samråd med kunden. Eventuella extra kostnader, i den mån det är rimligt, kommer att bäras av kunden. Bäraren och / eller befälhavaren bestämmer huruvida den valda lösningen rimligen kan genomföras.

Artikel 11. Skyldigheter kund (och gäster)

11.1 Vid slutet av resan måste kunden leverera fartyget rent och med en fullständig inventering i samma skick som den hittades vid tidpunkten för ombordstigning, om inte annat avtalats.

11.2 Kunden och gästerna måste följa lagliga och anständighetsstandarder under kryssningen.

11.3 Anvisningarna från transportören och / eller kaptenen och / eller andra besättningsmedlemmar i intresse av order och säkerhet måste följas strikt.

11.4 Om kunden och / eller kaptenens uppfattning inte överensstämmer med bestämmelserna i punkt 2 och 3, har transportören och / eller kaptenen rätt att säga upp avtalet omedelbart och / eller kunden och / eller eller förneka gästerna tillgång till skeppet omedelbart, om inte bristen på grund av sin speciella natur eller begränsade betydelse inte motiverar upplösning

11.5 Kunden och gästerna har inte tillåtelse att ha andra saker än bagage ombord, såvida inte transportören och / eller kaptenen har uttryckligt tidigare tillstånd.

11.6 Kunden och gästerna har inte tillåtelse att få (husdjur) djur ombord, såvida transportören och / eller kaptenen inte uttryckligen har tillåtit det i förväg.

11.7 Kunden och gästerna får inte ta med eller ha material eller föremål ombord som kan äventyra hälsan, välbefinnandet och / eller säkerheten hos dem själva eller andra. Detta omfattar i vilket fall som helst farliga ämnen, sprängämnen, radioaktiva och / eller giftiga ämnen, smitta, vapen, ammunition och narkotika.

11.8 På ankomstdagen måste kunden ge kaptenen en lista med namnen på gästerna.

Artikel 12. Force Majeure

12.1 Force majeure menas all oförutsedda omständigheter som leder till att avtalets genomförande försenas eller förhindras i den utsträckning som denna omständighet inte kan undvikas av transportören och de inte står för hans konto på grund av lag, avtal eller sociala åsikter. måste komma.

12.2 Force majeure menas också skador på fartyget som ett resultat av vilket fartyget inte längre kan användas för det överenskomna syftet och skadan inte kan hänföras till omständigheter som transportören kunde eller borde ha förutsett eller förhindrat.

12.3 Efter uppsägning av avtalet på grund av force majeure är transportören berättigad till ersättning för de kostnader som uppstått för honom i den utsträckning som dessa uppstod innan det förväntades att force majeure-situationen skulle resultera i uppsägning av avtalet och i den mån kunden drar nytta av arbetet. är.

Artikel 13. Ansvaret för transportören

13.1 Bäraren är inte ansvarig för skador som orsakats av dödsfall eller skada och / eller på varor i den mån som orsakats av en omständighet som en försiktig bärare inte kunde ha undvikit och i den utsträckning att bäraren inte kunde förhindra följderna av detta. Bäraren ansvarar för fartygets sundhet och korrekta funktion som ett transportmedel. Det är misstänkt att en noggrann bärare inte kunde ha undvikit följande omständigheter: eld; explosion; värme; kallt; utseende av gnagare eller skadedjur; förfall; läckage; smälta; tändning och korrosion.

13.2 Bärarens ansvar är, med undantag för avsikt eller avsiktlig hänsynslöshet, begränsad till det belopp som fastställts av AMvB på grundval av artikel 8: 518 BW och 8: 983 BW.

13.3 Den ersättning som transportören kan vara skyldig till för bristande efterlevnad av den skyldighet som åläggs honom enligt artikel 10 är begränsad till det avtalade priset för hyra av fartyget.

13.4 Om transportören visar att kunden och / eller gästens fel eller försumlighet orsakade skadorna eller bidrog till det, är transportörens ansvar härmed helt eller delvis avbokat.

13.5 Bäraren är inte ansvarig för skador som orsakats av förseningar, avvikelse från den överenskomna start- och / eller sluttiden eller tillhandahållandet av ett ersättningsfartyg eftersom det överenskomna skeppet inte är tillgängligt på grund av oförutsedda omständigheter.

Artikel 14. Kundens ansvar (och gäster) Kunden är ansvarig för skador som orsakats av honom eller av gäster som vistas ombord på fartyget vid hans inbjudan, såvida inte skadan kan hänföras till transportörens handlingar eller försummelser.

Artikel 15. klagomål

15.1 Klagomål om genomförandet av avtalet måste beskrivas fullständigt och tydligt och skickas till transportören och / eller kaptenen efter att kunden har upptäckt eller kunde upptäcka bristerna.

15.2 Klagomål om fakturor ska om möjligt lämnas in skriftligt och korrekt förklaras till transportören och / eller befälhavaren inom 10 arbetsdagar efter mottagandet av relevant faktura.

15.3 Konsekvenserna av att inte lämna in ett klagomål kommer att bäras av kunden.

Artikel 16. Tvister Alla tvister som rör detta avtal regleras av nederländsk lag. Endast domstolen inom det område där transportföretaget har sitt ämbete är bemyndigat att ta del av dessa tvister. Kunden har rätt att göra invändningar mot valet av forum inom en månad efter det att lufttrafikföretaget har åberopat valet av forum och väljer att avgöra tvisten av den behöriga domstolen enligt lagen.